ΣΘΕΝΟΣ - Κεντρική σελίδα

Χαιρετισμός

Η συναισθηματική υπολογιστική (affective computing) ορίζεται ως το πεδίο εκείνο της επιστήμης των υπολογιστών που αφορά, προκύπτει από, ή επηρεάζει σκόπιμα το συναισθηματ

Σύντομη περιγραφή έργου

Βασικό στόχο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη μεθοδολογίας και συστήματος συναισθηματικής υπολογιστικής για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα. Η προτεινόμενη έρευνα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ανθρωποκεντρικών (human-centered) υπολογιστών οι οποίοι να μπορούν να κατανοήσουν την κατάσταση του ανθρώπου (ταυτότητά, συναισθήματα, κινήσεις) χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικά και βιολογικά σήματα και μετά να αλληλεπιδράσουν μαζί του, χρησιμοποιώντας κυρίως συνθετική οπτικοακουστική πληροφορία.

Κύριες δράσεις

Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω κύριες δράσεις:

1. Ερευνητική Εργασία στην Αναγνώριση Δραστηριοτήτων – Συστήματα Επίγνωσης Πλαισίου (Context Aware) και Εντοπισμού Επειγόντων Περιστατικών

2. Ερευνητική Εργασία στη Συναισθηματική υπολογιστική (Affective Computing)

3. Ερευνητική Εργασία στη Νευροεπιστημονική προσέγγιση της συναισθηματικής Υπολογιστικής

4. Προώθηση της Έρευνας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

5. Αξιολόγηση – Διάχυση Αποτελεσμάτων έργου