Σύντομη περιγραφή έργου

Βασικό στόχο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη μεθοδολογίας και συστήματος συναισθηματικής υπολογιστικής για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα. Η προτεινόμενη έρευνα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ανθρωποκεντρικών (human-centered) υπολογιστών οι οποίοι να μπορούν να κατανοήσουν την κατάσταση του ανθρώπου (ταυτότητά, συναισθήματα, κινήσεις) χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικά και βιολογικά σήματα και μετά να αλληλεπιδράσουν μαζί του, χρησιμοποιώντας κυρίως συνθετική οπτικοακουστική πληροφορία. Οι «ανθρωποκεντρικοί υπολογιστές» μπορεί να είναι συμβατικοί υπολογιστές, αλλά και φορητοί υπολογιστές, που συνιστούν έξυπνα, κινητά, διεισδυτικά και διάχυτα (Pervasive and Ubiquitous) συστήματα.